Chào Mừng Đến Với 9D Anh Em

9 Dragons là một môn võ nghệ thuật theo chủ đề MMORPG thiết lập

ở Trung Quốc trong thời nhà Minh. Với 5 lớp nhân vật độc đáo để làm

chủ và 6 loại gia tộc, vô số khả năng chờ đợi người chơi. Bắt tay vào

một cuộc hành trình không thể nào quên và trở thành người anh hùng

của đất!